Menu

Statut

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Nazwa Koła

 1. Pełna nazwa Koła brzmi Koło Naukowe CODE & STARTUP WSB Trójmiasto
 2. Przyjętym skrót nazwy: CODE & STARTUP

2. Siedziba i teren działania

 1. siedzibą Koła jest Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku;
 2. terenem działalności jest obszar Unii Europejskiej

3 Status Koła

 1. Koło jest zrzeszeniem studentów zainteresowanych realizacją celów zawartych w niniejszym statucie;
 2. przynależność do Koła jest dobrowolna;
 3. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków ;

4. Zrzeszanie się Koła.

 1. Koło może wiązać się z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, o zbliżonych celach działania.

5. Okres działania

 1. Czas działania Koła jest nieokreślony.

Rozdział II

Cele Koła

6. Cele

Celami Koła są:

 1. poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie wiedzy programistycznej, informatycznej oraz biznesowej – startupowej;
 2. rozwijanie życia naukowego wśród studentów;
 3. rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;
 4. rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami branży IT;
 5. rozwijanie współpracy z trójmiejskimi instytucjami zajmującymi się tematyką startup oraz trójmiejskimi startupami;
 6. promowanie kierunku Informatyka;
 7. promowanie Wyższej Szkoły Bankowej jako nowoczesnej uczelni informatycznej;

7. Sposób realizacji celów

Cele Koła realizowane są poprzez:

 1. organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
 2. prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji;
 3. wyjazdy na seminaria i konferencje;
 4. spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach;
 5. współpraca instytucjami i towarzystwami naukowymi;
 6. prezentowanie osiągnięć własnych Koła;
 7. prowadzenie warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców;
 8. inne formy działalności zgodne ze statutem.

8. Odpowiedzialność za realizację celów

 1. Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła,
 2. w szczególnych przypadkach realizacją celów statutowych może zostać powierzona osobom i instytucjom trzecim.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Koła

9. Zasady Członkostwa

Członkiem Koła może zostać:

 1. obecny lub były student Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i w Gdyni, na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej;
 2. studenci uczelni przejętych przez WSB Gdańsk i WSB Gdynia na podstawie wypełnionej deklaracji członkowskiej;
 3. Osoby nie będące obecnymi lub byłymi studentami WSB Gdańsk lub WSB Gdynia – na podstawie wypełnionej deklaracji oraz pozytywnej decyzji Zarządu Koła o przyjęciu w poczet członków;

Deklaracja członkowska może zostać wypełniona:

 1. w formie papierowej,
 2. w formie elektronicznej

10. Prawa i obowiązki Członków

Każdy Członek ma prawo do:

 1. uczestniczenia w pracach Koła;
 2. do bycia we władzach Koła;
 3. zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
 4. do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła;
 5. do pomocy ze strony pozostałych Członków w swojej działalności w ramach Koła;

Każdy Członek Koła zobowiązany jest do:

 1. czynnego uczestnictwa w pracach Koła poprzez realizację celów statutowych Koła;
 2. przestrzegania Statutu Koła i decyzji władz Koła;
 3. dbania o dobre imię Koła, oraz popularyzowanie jego idei.

11. Wygaśnięcie członkostwa w Kole

Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:

 1. złożenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;
 2. braku aktywności w Kole przez okres dwóch semestrów;
 3. działania na szkodę Koła – na podstawie Uchwały Zarządu

Rozdział IV

Władze Koła

12. Władze Koła.

Władze Koła stanowią:

 1. Zarząd Koła, składający się z:
  • Przewodniczącego Koła,
  • jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących – szefów sekcji,
  • Sekretarza – funkcja nie obowiązkowa,
  • Skarbnika – funkcja nie obowiązkowa
 2. Walne Zgromadzenie;
 3. Opiekun Koła;

13. Walne Zgromadzenie

 1. powołuje i odwołuje Przewodniczącego oraz co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego;
 2. przyjmuje lub odrzuca sprawozdanie roczne Zarządu z działalności;
 3. przyjmuje lub odrzuca wnioski o zmiany w Statucie;
 4. podejmuje decyzję o rozwiązaniu Koła;
 5. decyzje podejmuje zwykłą większością głosów – każdy Członek Koła – uczestnik Walnego Zgromadzenia posiada jeden głos
 6. Roczne Walne Zgromadzenie – odbywa się każdego roku, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego, lecz nie później niż do końca lutego. Pierwsze Roczne Walne Zgromadzenie odbędzie się nie później niż do końca lutego 2017.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – odbywa się na wniosek Przewodniczącego;
 8. głosowania Walnego Zgromadzenia mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej

14. Zarząd Koła

Do zadań Zarządu należą:

 1. kierowanie i organizacja prac Koła;
 2. współpraca z innymi Organizacjami;
 3. ustalanie programu prac koła;
 4. prowadzenie polityki finansowej Koła;
 5. powołanie Sekretarza oraz Skarbnika;
 6. wybór Opiekuna Koła;
 7. przyznawanie wyróżnień;
 8. przyjmowanie i odwoływanie członków Koła;
 9. reprezentowanie Koła na zewnątrz;
 10. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Koła;
 11. rozstrzyganie w sprawach nie uregulowanych Statutem;
 12. w kwestiach ważnych, wymagających udokumentowania – podejmowanie Uchwał w formie pisemnej lub elektronicznej;
 13. w przypadku rezygnacji z funkcji przez jednego z członków Zarządu – powołanie osoby w jego miejsce

15. Przewodniczący Koła

Do zadań i uprawnień Przewodniczącego należą:

 1. kierowanie pracami Zarządu;
 2. wyznaczanie zadań Członkom Zarządu oraz delegowanie uprawnień;
 3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia:
  1. zwyczajnego Rocznego – co roku, w terminie nie późniejszym niż ostatni dzień lutego,
  2. nadzwyczajnego – w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni od ogłoszenia,
 4. reprezentowanie Koła wobec Opiekuna Koła oraz Władz Uczelni;
 5. podpisywanie w imieniu Koła umów i porozumień z innymi podmiotami;
 6. udzielanie innemu Członkowi Zarządu pisemnego upoważnienia do podpisywania umów i porozumień z innymi podmiotami;
 7. podejmowanie ostatecznych decyzji w przypadku rozbieżności zdań Członków Zarządu;
 8. ustalenie sposobu bezpiecznego podejmowania Uchwał w formie elektronicznej
 9. w przypadku wybrania przez Walne Zgromadzenie tylko jednego Wiceprzewodniczącego – może razem z Wiceprzewodniczącym powołać drugiego Wiceprzewodniczącego

16. Opiekun Koła

 1. Opiekunem Koła może zostać pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku;
 2. Opiekun wybierany jest przez Zarząd Koła;
 3. Opiekun reprezentuje Koło wobec władz uczelni, działa jako doradca i osoba wspomagająca pracę Koła;
 4. w razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzje Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem

Rozdział V

Finanse

16. Zasady ogólne

Dla realizacji swoich celów Koło Naukowe korzysta ze środków finansowych, w szczególności:

 1. uzyskanych z budżetu Uczelni;
 2. uzyskanych w ramach Konkursu Inicjatyw Studenckich organizowanych przez Uczelnię;
 3. z wpłat sponsorów, grantów, darowizn, dotacji przekazanych na konto Uczelni, z przeznaczeniem dla Koła Naukowego;
 4. wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię lub przez Koło z innymi podmiotami;
 5. uzyskanych z prowadzonych przez Koło płatnych warsztatów, szkoleń, konferencji i innych wydarzeń, z których wpłaty uczestników zostały przekazane na konto Uczelni

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

17. Zmiana Statutu

 1. Statut może zostać zmieniony decyzją Walnego Zebrania podjętą większością zwykłą głosów;
 2. decyzje dotyczące władz, struktury oraz funkcjonowania. a nie stanowiące zmian Statutu, podpisane przez Zarząd, dołączane są do Statutu w formie załączników.

18. Rozwiązanie Koła

 1. Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek Przewodniczącego, decyzją Walnego Zgromadzenia podjętą jednomyślnie;
 2. w przypadku rozwiązania Koła cały majątek i dorobek przechodzi na rzecz Kierunku Informatyka

19. Sprawy nieuregulowane w Statucie

O wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Zarząd Koła w formie pisemnej.

 

 

Informacja o zatwierdzeniu statutu

W dniu 13 lutego 2016 roku, na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła odczytano Statut i podjęto Uchwałę o jego akceptacji w niniejszym brzmieniu.